Konkurs Jazda na kuble

Konkurs „Jazda na kuble” do 20 maja 2020


Zgłoszenia do 20 maja 2020. Ogłaszamy kolejny konkurs na fotografię. Tematem jest miniatura Franza Kafki pod tytułem „Jazda na kuble”.

Do udziału w konkursie można zgłaszać zdjęcia zrealizowane w dowolnej technice jako plik w formatach: PNG, JPEG, JPS, PDF. Plik powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem autora pracy.

Fotografia powinna ukazywać temat jakim jest miniatura Franza Kafki „Jazda na kuble”.

Wzięcie udziału w konkursie jest bezpłatne. Osoba zainteresowana może zgłosić maksymalnie dwie prace.

Dokonując zgłoszenia, osoba zainteresowana zapewnia tym samym, że jest wyłącznym autorem zgłoszonej pracy, a jej prawa autorskie do ww. pracy nie są w żaden sposób ograniczone, oraz że w przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia praw autorskich do organizatora, przejmie odpowiedzialność z tego tytułu.

Organizator powołuje Jury w składzie Redakcji Józefk.pl. Do zadań Jury będzie należało: a) zapoznanie się z nadesłanymi pracami, b) ich ocena oraz wyłonienie laureatów konkursu c) rozdysponowanie honorariów za udział w konkursie. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Osoby wchodzące w skład Jury nie mogą brać udziału w konkursie.

Nagrody:

Nagroda dla zwycięzcy to 1000 polskich złotych, wszelkie daniny należne państwu bierzemy na siebie.

Strona konkursu fotograficznego: jozefk.pl/ogloszenie/konkurs-na-fotografie/