Przebudzenie wiosny

Przebudzenie wiosny do 24 kwietnia 2020


Zgłoszenia do 24 kwietnia 2020. Celem konkursu jest upowszechnienie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki. Tematem zdjęć jest szeroko rozumiane „przebudzenie wiosny”, które ze względu na swoją uniwersalność może przybierać wiele znaczeń, często symbolicznych i niejednoznacznych. Wiosna to pora roku, podczas której otaczający nas świat budzi się do życia, słońce świeci coraz mocniej, a dni są coraz dłuższe. Aura optymistycznie nastraja do rzeczywistości i stanowi natchnienie do działania.

Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich zainteresowanych osób, zajmujących się fotografią amatorsko.

Konkurs dzieli się na dwie kategorie wiekowe: a) I kategoria wiekowa – uczniowie klas VI – VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół średnich b) II kategoria wiekowa – dorośli

Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. III.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone max. 3 fotografie.

Wszystkie fotografie zgłaszane na konkurs przyjmowane będą wyłącznie w wersji cyfrowej, w formacie JPG, minimalnej rozdzielczości 2000px na dłuższym boku zdjęcia oraz maksymalnej wielkości pliku 15 MB.

Nagrody:

1. W celu przeprowadzenia konkursu Organizator powoła profesjonalną komisję konkursową.
2. Laureaci I, II, III miejsca zostaną uhonorowani nagrodami pieniężnymi. Łączna pula nagród wynosi 3000,00 zł oraz nagrody rzeczowe. O podziale nagród decyduje Jury.
3. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 8 maja 2020 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora. 4. Nagrody zostaną wręczone autorom podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w dniu 22 maja 2020 r. w Kwileckim Centrum Kultury i Edukacji.

Strona konkursu fotograficznego: https://ckie.kwilcz.pl/przebudzenie-wiosny.html