Konkurs fotograficzny Moja Wielkopolska

Konkurs fotograficzny Moja Wielkopolska do 31 sierpnia 2020


Zgłoszenia do 31 sierpnia 2020. Celem Konkursu jest zachęcenie fotografujących do dokumentowania życia swojej „małej ojczyzny” we wszystkich jego przejawach. Oczekujemy na zdjęcia ukazujące i twórczo interpretujące najważniejsze wydarzenia w regionie oraz rejestrujące przemiany nieustająco zachodzące w wielkopolskim pejzażu miejskim i na wsi, w architekturze, w przestrzeni publicznej, obyczajowości społecznej i w życiu rodzinnym. Niech te zdjęcia sukcesywnie wykonywane współuczestniczą w budowaniu tożsamości współczesnej Wielkopolski, a dla przyszłych pokoleń stanowią źródło historyczne – ślad naszej obecności tu i teraz.

REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących Wielkopolskę.
2. Do konkursu dopuszcza się zdjęcia:
a). w formie cyfrowej o rozdzielczości – 300 dpi, długość krótszego boku: co najmniej 20 cm (2600px), maksymalna wielkość pliku – 20 MB. Technika prac dowolna, za wyjątkiem fotografii powstałych w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej. Dopuszcza się: konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp. oraz korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);
Nie będą akceptowane prace z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej. Zdjęcia należy zgłaszać przy pomocy formularza znajdującego się na stronie: www.wbp.poznan.pl
b). W konkursie mogą wziąć udział również fotografie wykonane w technologii analogowej tj. przy użyciu światłoczułości soli srebra, w tradycyjnej metodzie negatywowo-pozytywowej, technikach chromianowych, wprost pozytywowych, barwnych i monochromatycznych oraz wszelkich innych wykonanych bez użycia plików cyfrowych i ingerencji w analogową naturę obrazu na jakimkolwiek etapie jego powstania, które należy w formie fizycznej dostarczyć do siedziby organizatora. Zdjęcia powinny być podpisane godłem (i tytułem), a w osobnej kopercie oznaczonej tym samym godłem należy umieścić kartę zgłoszenia
3. Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu dowolną ilość zdjęć pojedynczych oraz pogrupowanych w cykle lub zestawy. Zestawy powinny liczyć od 3 do 9 zdjęć. O ile uczestnik nie zastrzeże sobie nienaruszalności zestawu (w formularzu w rubryce „Opis”), jury ma prawo ingerencji w układ i ilość zdjęć w zestawie.
4. Zdjęcia oceni profesjonalne Jury pod przewodnictwem Posiedzenie Jury odbędzie się do 7.09.2020
5. Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają nagrody pieniężne. Łączna pula nagród wynosi 8000 zł. O podziale nagród decyduje Jury.
6. Wyniki pracy Jury zostaną bezzwłocznie po jej zakończeniu opublikowane na stronie internetowej organizatora.
7. Nagrody zostaną wręczone autorom podczas otwarcia pokonkursowej wystawy w październiku br. Wystawa będzie następnie prezentowana w ramach Objazdowej Galerii Wielkopolskiej Fotografii w domach kultury i bibliotekach woj. wielkopolskiego.
uwaga! Zakwalifikowane do wystawy zdjęcia cyfrowe zostaną wydrukowane przez organizatora.
8. Wszystkie nadesłane zdjęcia zostaną zarchiwizowane w bazie zdjęć dokumentujących życie Wielkopolski, a ich ewentualne wykorzystanie do innych celów niż promocja konkursu, będzie możliwe z zachowaniem pełni praw autorskich.

Strona konkursu fotograficznego: https://www.wbp.poznan.pl/fotografia/konkursy/moja-wielkopolska/mw-2020/#Moja%20Wielkopolska%202020