Konkurs fotograficzny „Przebudzenie wiosny”

Konkurs fotograficzny „Przebudzenie wiosny” – do 26 kwietnia 2019


Zgłoszenia do 26 kwietnia 2019. Celem konkursu jest upowszechnienie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki. Tematem zdjęć jest szeroko rozumiane „przebudzenie wiosny”, które ze względu na swoją uniwersalność może przybierać wiele znaczeń, często symbolicznych i niejednoznacznych. Wiosna to pora roku, podczas której otaczający nas świat budzi się do życia, słońce świeci coraz mocniej, a dni są coraz dłuższe. Aura optymistycznie nastraja do rzeczywistości i stanowi natchnienie do działania.

Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich zainteresowanych osób, zajmujących się fotografią amatorsko.

Konkurs dzieli się na dwie kategorie wiekowe:
a) I kategoria wiekowa – szkoły podstawowe i gimnazja,
b) II kategoria wiekowa – szkoły ponadgimnazjalne i dorośli.
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

Nagrody:

1. W celu przeprowadzenia konkursu Organizator powoła profesjonalną komisję konkursową.
2. Laureaci I, II, III miejsca zostaną uhonorowani nagrodami pieniężnymi. Łączna pula nagród wynosi 3000,00 zł oraz nagrody rzeczowe. O podziale nagród decyduje Jury.
3. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 10 maja 2019 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora.
4. Nagrody zostaną wręczone autorom podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w dniu 24 maja 2019 r. w Kwileckim Centrum Kultury i Edukacji.

Strona konkursu fotograficznego: http://ckie.kwilcz.pl/przebudzenie-wiosny-2019.html