Konkurs Fotograficzny Wieś nowoczesna - praca, ludzie, technika

Konkurs Fotograficzny Wieś nowoczesna – praca, ludzie, technika – do 28 lipca 2019


Zgłoszenia do 28 lipca 2019. Organizatorem Konkursu jest Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Konkurs organizowany jest w związku z przygotowaniami do obchodów 55. rocznicy powstania Muzeum.

Celem konkursu jest dokumentacja fotograficzna współczesnego, nowoczesnego polskiego rolnictwa, przemian zachodzących na obszarach wiejskich, a szczególnie: zmian w krajobrazie kulturowym, modernizacji pracy rolnika, zmian w jego życiu zawodowym i rodzinnym ze szczególnym uwzględnieniem przechodzenia od rolnictwa tradycyjnego do nowoczesnego.

Konkurs ma na celu rozpropagowanie fotografii o tematyce rolnej, inspirowanie aktywności twórczej, szczególnie wśród mieszkańców obszarów wiejskich.

Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach tematycznych:

– „Praca” – przemiany pracy na roli i w gospodarstwie, produkcja roślinna i zwierzęca, przedsiębiorczość.
– „Ludzie” – portrety współczesnych członków społeczności wiejskiej, zmiana wizerunku mieszkańców wsi, funkcjonowanie w przestrzeni prywatnej i publicznej na co dzień i od święta, folklor.
– „Technika” – maszyny, urządzenia, budownictwo, zmiany w pejzażu kulturowym wsi pod wpływem postępu techniki, modernizacja wsi.

Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział profesjonaliści i amatorzy. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów po wypełnieniu karty zgłoszenia osoby niepełnoletniej, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu.

Nagrody:

W każdej kategorii tycznej przyznane zostaną po 3 pieniężne w wysokości:
I Nagroda – 3200,- zł
II Nagroda – 2000,- zł
III Nagroda – 1000,- zł

Strona konkursu fotograficznego: http://www.muzeum-szreniawa.pl/imuzeum/web/app.php/vortal/konkurs_fotograficzny_wies_nowoczesna_praca_ludzie_technika.html