Konkurs Wigierskiego Parku Narodowego do 10 września 2020


Zgłoszenia do 10 września 2020. Celem konkursu jest zainteresowanie przede wszystkim młodych ludzi a także ludzi dorosłych poznawaniem przyrody Wigierskiego Parku Narodowego, uwrażliwianie na jej piękno, zagrożenia i konieczność ochrony oraz upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki przy zachowaniu niezbędnych zasad ochrony przyrody.

Tematem konkursu jest przedstawienie bogactwa przyrodniczego i krajobrazowego Wigierskiego Parku Narodowego.

Konkurs adresowany jest do wszystkich osób fotografujących, bez podziału na kategorie wiekowe. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych.

Efektem końcowym konkursu będzie wydanie kalendarza Wigierskiego Parku Narodowego.

Jeden Autor może przedstawić maksymalnie 5 prac w postaci pojedynczych zdjęć lub zestawów (maksymalnie 3 zdjęcia w zestawie). Każdy zestaw liczony jest jako jedna praca. Jury zastrzega sobie prawo do wyboru pojedynczych zdjęć z zestawu.

Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie zdjęcia w układzie poziomym.

Tematyka fotografii powinna być związana wyłącznie z przyrodą Wigierskiego Parku Narodowego. Zdjęcia obrazujące pejzaż powinny być wykonane wyłącznie na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego. Fotografie zwierząt powinny być wykonane wyłącznie w środowisku naturalnym.

Jury dokona wyboru 12 najlepszych fotografii. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innej liczby fotografii.

W konkursie przewidziano nagrody pieniężne, w wysokości 220 zł brutto za każdą wybraną przez Jury fotografię.
Ponadto:
– Każdy Autor prac zakwalifikowanych do publikacji kalendarza otrzyma po 4 autorskie egzemplarze kalendarzy Wigierskiego Parku Narodowego.
– Każdy Uczestnik konkursu otrzyma 2 egzemplarze kalendarza Wigierskiego Parku Narodowego.

Strona konkursu fotograficznego: http://www.wigry.org.pl/kronika/kon_fot_2020/konkurs_fotograficzny_2020.htm